Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Biuro Rady Powiatu

Biuro Rady Powiatu (BR) zapewnia obsługę techniczną i administracyjną Rady i komisji.

2. Do podstawowych zadań Biura należy w szczególności:

1) organizacyjno-techniczna obsługa Rady, komisji i klubów,

2) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,

3) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,

4) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przekazywaniem, analizowaniem i publikowaniem oświadczeń majątkowych radnych,

5) przekazywanie aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę do publikacji,

6) prowadzenie spraw związanych z petycjami, skargami i wnioskami, których rozpatrzenie należy do kompetencji Rady Powiatu,

7) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem Medalu pamiątkowego „Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego”,

8) prowadzenie rejestrów:

a) uchwał Rady,

b) wniosków i opinii komisji Rady,

c) zapytań, postulatów, interpelacji i wniosków radnych,

d) dotacji udzielonych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

e) kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Koszalinie,

9) sporządzanie radnym:

a) informacji o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R),

b) informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

10) sporządzanie list wypłat diet radnych.