Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Kodeks etyki pracowników Starostwa

KODEKS ETYKI
pracowników Starostwa Powiatowego w Koszalinie
 
Kodeks wyznacza etyczne zasady postępowania dla pracowników Starostwa Powiatowego w Koszalinie w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem funkcji publicznej.
 
 
1.     Pracownicy traktują pracę jako służbę publiczną. Na zajmowanych stanowiskach służą państwu, Powiatowi Koszalińskiemu i społecznościom lokalnym Powiatu Koszalińskiego, przestrzegają porządku prawnego oraz wykonują powierzone zadania.  W pracy kierują się wyłącznie interesem publicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
2.     Pracownicy obowiązani są przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych, w tym zawartych w niniejszym Kodeksie,
 
3.     Pracownicy obowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz obywateli.
 
4.     Pracownicy powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków w szczególności przestrzegać i stanowić następujące zasady:
- praworządności,
- bezstronności i bezinteresowności,
- obiektywizmu,
- uczciwości i rzetelności,
- odpowiedzialności,
- jawności postępowania,
- dbałości o dobre imię urzędu i jego pracowników,
- godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,
- uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, radnymi i współpracownikami.
 
5.     W toku podejmowania decyzji pracownicy uwzględniają wszystkie istotne czynniki i przypisują każdemu z nich należne mu znaczenie. Nie uwzględniają żadnych okoliczności nie należących do sprawy.
 
6.     Pracownicy załatwiają sprawy niezwłocznie, zgodnie z przepisami określającymi terminy  załatwiania spraw.
 
7.     W czasie wykonywania obowiązków służbowych pracownicy działają bezstronnie i bezinteresownie, a w szczególności:
a)     nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty,
b)    nie wykorzystują i nie pozwalają na wykorzystanie powierzonego im mienia publicznego w celach prywatnych,
c)     nie podejmują prac ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami  służbowymi,
d)    nie demonstrują zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzegają się okazji do promowania jakichkolwiek grup interesu, nie manifestują publicznie poglądów i sympatii politycznych,
e)     nie angażują się w działania o charakterze politycznym, nie ulegają wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym,
f)     pełniąc obowiązki kierują się interesem wspólnoty samorządowej, nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych z tytułu sprawowanego urzędu, nie działają też w prywatnym interesie osób lub grup,
g)    nie czynią użytku z uprzywilejowanego dostępu do informacji.
 
8.     W prowadzonych sprawach równo traktują wszystkie strony, nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych,
 
9.     Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania. Zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi, winni wykazywać należytą staranność i gospodarność,
 
10. Pracownicy udostępniają obywatelom informacje przez nich żądane i umożliwiają dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa. Odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
 
11. Pracownicy nie ujawniają informacji poufnych ani nie wykorzystują ich dla osiągnięcia korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.
 
12. Pracownicy, w miarę możliwości, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania obowiązków pracowniczych uzupełniają na bieżąco,
 
13. Pracownicy obowiązani są do zachowania lojalności w kontaktach między sobą oraz gotowości do wykonywania poleceń służbowych.
 
14. Pracownicy zobowiązują się przestrzegać postanowień Kodeksu Etyki i kierować się jego zasadami,
 
15. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z niniejszym Kodeksem dołącza się do akt osobowych.