Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Sprawy związane z pojazdami

Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP

268 KBPobierz

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

267 KBPobierz

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w starostwie powiatowym w Koszalinie

264 KBPobierz

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z terytorium UE

271 KBPobierz

Rejestracja pojazdu sprowadzonego spoza terytorium UE

272 KBPobierz

Rejestracja pojazdu marki SAM

264 KBPobierz

Rejestracja pojazdu zabytkowego

264 KBPobierz

Rejestracja pojazdu unikatowego

265 KBPobierz

Rejestracja czasowa pojazdu w celu przejazdu na badania techniczne lub naprawę

267 KBPobierz

Rejestracja czasowa pojazdu w celu przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

265 KBPobierz

Rejestracja czasowa pojazdu w celu wywozu zagranicę

264 KBPobierz

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów

262 KBPobierz

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży

263 KBPobierz

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku wywozu z kraju jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty zagranicę

263 KBPobierz

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku zniszczenia (kasacji) zagranicą

263 KBPobierz

Czasowe wycofanie z ruchu samochodu ciężarowego i przyczepy o dmc od 3.5 t, ciągnika samochodowego, pojazdu specjalnego i autobusu

284 KBPobierz

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku utraty (zagubienie, kradzież)

282 KBPobierz

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia

282 KBPobierz

Wymiana dowodu rejestracyjnego w przypadku braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego

282 KBPobierz

Wydanie wtórnika karty pojazdu w przypadku utraty (zagubienie, kradzież)

281 KBPobierz

Wydanie wtórnika karty pojazdu w przypadku zniszczenia

280 KBPobierz

Wymiana karty pojazdu w przypadku braku miejsca na dokonywanie wpisów

280 KBPobierz

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej w przypadku utraty lub uszkodzenia

281 KBPobierz

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży

282 KBPobierz

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zgubienia

287 KBPobierz

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia

282 KBPobierz

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika

281 KBPobierz

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

284 KBPobierz

Zawiadomienie o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby właściciela pojazdu

282 KBPobierz

Zawiadomienie o wymianie podwozia lub ramy w zarejestrowanym pojeździe

282 KBPobierz

Zawiadomienie o zmianie konstrukcyjnej zmieniającej rodzaj pojazdu

282 KBPobierz

Zawiadomienie o zmianie w zakresie współwłasności pojazdu

282 KBPobierz

Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem

280 KBPobierz

Dokonanie wpisu lub skreślenia adnotacji - hak, taxi, l, vat

281 KBPobierz

Dokonywanie wpisu adnotacji o poziomie emisji spalin - euro

282 KBPobierz

Dokonywanie wpisu lub skreślenia adnotacji o zastawie rejestrowym

281 KBPobierz

Nadanie cech identyfikacyjnych na nadwoziu, podwoziu lub ramie pojazdu

283 KBPobierz

Nadanie cech identyfikacyjnych na tabliczce znamionowej zastępczej

281 KBPobierz

Wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

279 KBPobierz

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dokumencie dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu niezbędnego do rejestracji

282 KBPobierz

Wydanie uwierzytelnionej kopii dowodu rejestracyjnego

278 KBPobierz

Sprawy związane z prawami jazdy

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

169 KBPobierz

Wydanie prawa jazdy po rozszerzeniu uprawnień do kierowania pojazdami

170 KBPobierz

Wydanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (zagubienie, kradzież)

168 KBPobierz

Wymiana prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych osobowych oraz terminu ważności dokumentu

169 KBPobierz

Wymiana prawa jazdy w przypadku wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego

170 KBPobierz

Wymiana prawa jazdy wydanego zagranicą przez państwo członkowskie UE lub stronę konwencji o ruchu drogowym oraz EFTA

171 KBPobierz

Wymiana prawa jazdy wydanego zagranicą przez państwo spoza terytorium UE

171 KBPobierz

Wydanie zatrzymanego prawa jazdy na okres 3 miesięcy

165 KBPobierz

Wydanie zatrzymanego prawa jazdy na okres do 1 roku

164 KBPobierz

Wydanie zatrzymanego prawa jazdy na okres powyżej 1 roku

168 KBPobierz

Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia

169 KBPobierz

Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami ze względu na negatywny wynik egzaminu sprawdzającego

169 KBPobierz

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

167 KBPobierz

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

167 KBPobierz

Sprawy związane z transportem drogowym

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie drogowym w zakresie przewozu osób lub rzeczy

291 KBPobierz

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

286 KBPobierz

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjne do przewozu 7 – 9 osób łącznie z kierowcą

289 KBPobierz

Wydanie zaświadczenia na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób lub rzeczy na potrzeby własne

286 KBPobierz

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

287 KBPobierz

Sprawy związane z ośrodkami szkolenia kierowców

Wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

286 KBPobierz

Wpis do ewidencji instruktorów

285 KBPobierz

Sprawy związane ze stacjami kontroli pojazdów

Wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

286 KBPobierz

Wydanie uprawnienia diagnoście do wykonywania badań technicznych pojazdów

281 KBPobierz

Sprawy związane z drogami

Wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy

282 KBPobierz

Wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 24 miesięcy

283 KBPobierz

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy, która powoduje utrudnienia w ruchu drogowym lub wymaga korzystania z drogi w sposób szczególny

288 KBPobierz

Zatwierdzanie projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej lub gminnej

291 KBPobierz