Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Starostwo Powiatowe w Koszalinie uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Skrzynka Podawczą działa w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Aby złożyć wniosek:

Do złożenia dokumentów w portalu ePUAP wymagane jest założenie bezpłatnego konta użytkownika, zgodnie z umieszczonymi tam instrukcjami oraz posiadanie ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, lub Profilu zaufanego ePUAP służącego do podpisywania składanych dokumentów.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

1.     Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej Starostwa Powiatowego (identyfikator URI):

 

http://epuap.gov.pl

Adres skrzynki Starostwa Powiatowego w Koszalinie na platformie ePUAP:

 

/spkoszalin/skrytka

 

2.     Złożenie wniosku na nośniku danych

Przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych dzielimy na:
- przekazane bezpośrednio na informatycznym nośniku danych,
- stanowiące załącznik do pisma przekazanego na nośniku papierowym.
WAŻNE: Dokument elektroniczny doręczany na elektronicznym nośniku danych jest przekazywany wraz z tym nośnikiem.

Przyjmujemy następujące typy nośników danych:

·         dysk CD (CD-RW) lub DVD (DVD-RW),

·         pamięć flash (pen-drive),

·         dysk USB.

Inne wymagania:
Nośniki danych przekazane do Urzędu powinny być opatrzone: imieniem i nazwiskiem, oraz adresem korespondencyjnym osoby wnoszącej.

Potwierdzenie złożenia:
Potwierdzeniem złożenia przesyłki przekazanej na informatycznym nośniku danych będzie wydruk notatki o przyjętej przesyłce o której mowa wyżej, z naniesioną i wypełnioną pieczęcią wpływu, chyba, że składany dokument jest podpisany podpisem kwalifikowanym. Wówczas poświadczenie przedłożenia zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez doręczającego albo zapisane na dodatkowym informatycznym nośniku danych dostarczonym przez doręczającego.

Odpowiedź:

Odpowiedzi na pisma złożone na nośniku informatycznym, są wysyłane w formie papierowej lub elektronicznej na adres zwrotny Klienta

Wymagania dla dokumentów elektronicznych:

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism muszą być zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, póz. 1216).

Preferowanymi formatami danych w jakich zapisuje się załączniki są:

Format danych

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

.docx

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

.gif

grafika rastrowa

CompuServe

.jpg

,jpeg

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC 10918

.ods

arkusz kalkulacyjny

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.odt

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Organization for the Advancement of Structured Information Standards [OASIS)

ISO 26300

.png

grafika rastrowa

ISO/IEC 15948

.rtf


sformatowany tekst


Microsoft Corporation

.svg


grafika wektorowa

W3C

.tif (.tiff)


grafika rastrowa


Adobe Systems Incorporated

.txt

niesformatowany tekst

ISO/IEC 10646

.xls

arkusz kalkulacyjny


Microsoft Corporation

.xlsx

arkusz kalkulacyjny


Microsoft Corporation

.xml

sformatowany tekst

W3C

1. Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach akceptowane będą (są) ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .zip oraz .rar.

2. Maksymalny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami przesłanej na adres elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 5 MB

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza przekazywanego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.

W przypadku dostarczenia dokumentów w postaci elektronicznej nie spełniających powyższych wymogów, nie zostaną one wprowadzone do systemu teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Koszalinie oraz nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.