Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Architektury I Budownictwa

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Środowiska I Gospodarki Nieruchomościami

Informacje PODGIK

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji Powiatu Koszalińskiego

Ogłoszenia

Przetargi

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Nr IV/30/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

UCHWAŁA Nr IV/30/11
RADY POWIATU W KOSZALINIE
z dnia 28 lutego 2011 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.
  
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 Nr 169, poz. 1387, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r., Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700), po uprzednim zbadaniu skargi przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Koszalinie, uchwala się, co następuje:
 

            § 1.1. Uznaje się za bezzasadną skargę (...) z dnia 05 stycznia 2011 roku na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

w Koszalinie.

            2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Dariusz Kalinowski
                                                              
Załącznik do uchwały Nr IV/30/11
z dnia 28 lutego 2011 r.
 
UZASADNIENIE
 

do uchwały Nr IV/30/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia

28 lutego 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.

 
W dniu 05 stycznia 2011 r. do Rady Powiatu w Koszalinie wpłynęła skarga Pana (...) na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.
            W celu zbadania zasadności skargi Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Koszalinie przeprowadziła postępowanie wyjaśniające -wysłuchała Dyrektora PUP oraz zapoznała się z dokumentami dotyczącymi przedmiotu skargi. W konsekwencji Komisja Rewizyjna uznała, że skarga złożona przez Pana Stanisława Staniszewskiego jest bezzasadna.

                Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Koszalinie w toku postępowania wyjaśniającego ustaliła, że z akt sprawy wynika, iż w dniu 22.09.2010 r. Skarżący złożył wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, której przedmiotem miał być handel technologią przetwarzania wody. Dnia 12.10.2010 r. odbyło się spotkanie w sprawie rozpatrzenia wniosków

o dotację na podjęcie działalności gospodarczej z udziałem Skarżącego. Przeprowadzona rozmowa oraz analiza przedstawionych przez Skarżącego dokumentów spowodowała, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie rozpatrzył  wniosek  Skarżącego częściowo pozytywnie, przyznając dotację w wysokości 14.640,00 zł, o czym Skarżący został poinformowany pismem z dnia 18.10.2010 r.

Zgodnie art. 46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.)  Starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności w wysokości określonej

w umowie, nie przekraczającej jednak 6 - krotności przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. W okresie od 01.09.2010 r. do 31.11.2010 r. była to kwota 19.187,10 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami była to maksymalna możliwa do uzyskania kwota, jednak każdy wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności rozpatrywany jest indywidualnie. Dlatego też w trakcie rozmowy w sprawie rozpatrzenia wniosku pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie dokonują jego oceny oraz przygotowania Wnioskodawcy do prowadzenia planowanej działalności, w tym m.in. kwalifikacji, umiejętności, przewidywanych efektów ekonomicznych oraz zasadności planowanych zakupów.  Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Koszalinie w toku postępowania wyjaśniającego ustaliła, że pytania zadawane przez członków komisji PUP w Koszalinie mają na celu uzyskanie szczegółowych informacji na temat planowanego przedsięwzięcia oraz wyeliminowanie wszelkich ewentualnych wątpliwości. Komisja Rewizyjna ustaliła również, że na spotkaniu w sprawie rozpatrzenia wniosków Skarżący nie potrafił uzasadnić konieczności zakupu komputera przenośnego oraz nawigacji samochodowej, dlatego też środki na ten cel nie zostały przyznane.  Działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w tej kwestii były zgodne z obowiązującym prawem, gdyż ma on obowiązek stosowania zapisów ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.

Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Zgodnie art. 35 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy

i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów

z danych nakładów.

 Komisja Rewizyjna w postępowaniu wyjaśniającym ustaliła również, że wskutek złożonego przez Skarżącego w dniu 03 stycznia 2011 r. odwołania do Starostwa Powiatowego w Koszalinie za pośrednictwem PUP w Koszalinie, Powiatowy Urząd Pracy ponownie zweryfikował złożone przez Skarżącego dokumenty, w tym składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczenia dotyczące nie prowadzenia przez Skarżącego działalności gospodarczej. W tym celu Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie skorzystał z informacji

o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina, dostępnej na stronie Urzędu Miasta. Z informacji tych wynikało, że Skarżący posiada  czynny wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz wpis wykreślony dnia 06.10.2010 r., co stoi w sprzeczności ze złożonymi przez Skarżącego oświadczeniami. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009r. poz. 512, nr 62, z późn. zm.) wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej może być przez Starostę uwzględniony, w przypadku gdy bezrobotny nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Ponadto posiadając wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie można równocześnie posiadać statusu osoby bezrobotnej. W związku z powyższym Skarżący bezprawnie ubiegał się  o przyznanie środków z Funduszu Pracy oraz świadomie wprowadzał PUP w błąd nie informując o prowadzonej wcześniej działalności oraz posiadanych wpisach. Ze względu na konieczność wyjaśnienia powyższej sytuacji, na podstawie art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 1997r. nr 89, poz. 555) Powiatowy Urząd Pracy złożył do Prokuratury Rejonowej w Koszalinie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

                Na podstawie ustaleń faktycznych i prawnych poczynionych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Koszalinie, w trybie określonym przez przepisy Statutu Powiatu Koszalińskiego, Rada Powiatu w Koszalinie uznaje skargę Pana (...) za bezzasadną.