Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Nr IV/30/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

UCHWAŁA Nr IV/30/11
RADY POWIATU W KOSZALINIE
z dnia 28 lutego 2011 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.
  
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 Nr 169, poz. 1387, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r., Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700), po uprzednim zbadaniu skargi przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Koszalinie, uchwala się, co następuje:
 

            § 1.1. Uznaje się za bezzasadną skargę (...) z dnia 05 stycznia 2011 roku na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

w Koszalinie.

            2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Dariusz Kalinowski
                                                              
Załącznik do uchwały Nr IV/30/11
z dnia 28 lutego 2011 r.
 
UZASADNIENIE
 

do uchwały Nr IV/30/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia

28 lutego 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.

 
W dniu 05 stycznia 2011 r. do Rady Powiatu w Koszalinie wpłynęła skarga Pana (...) na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.
            W celu zbadania zasadności skargi Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Koszalinie przeprowadziła postępowanie wyjaśniające -wysłuchała Dyrektora PUP oraz zapoznała się z dokumentami dotyczącymi przedmiotu skargi. W konsekwencji Komisja Rewizyjna uznała, że skarga złożona przez Pana Stanisława Staniszewskiego jest bezzasadna.

                Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Koszalinie w toku postępowania wyjaśniającego ustaliła, że z akt sprawy wynika, iż w dniu 22.09.2010 r. Skarżący złożył wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, której przedmiotem miał być handel technologią przetwarzania wody. Dnia 12.10.2010 r. odbyło się spotkanie w sprawie rozpatrzenia wniosków

o dotację na podjęcie działalności gospodarczej z udziałem Skarżącego. Przeprowadzona rozmowa oraz analiza przedstawionych przez Skarżącego dokumentów spowodowała, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie rozpatrzył  wniosek  Skarżącego częściowo pozytywnie, przyznając dotację w wysokości 14.640,00 zł, o czym Skarżący został poinformowany pismem z dnia 18.10.2010 r.

Zgodnie art. 46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.)  Starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności w wysokości określonej

w umowie, nie przekraczającej jednak 6 - krotności przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. W okresie od 01.09.2010 r. do 31.11.2010 r. była to kwota 19.187,10 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami była to maksymalna możliwa do uzyskania kwota, jednak każdy wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności rozpatrywany jest indywidualnie. Dlatego też w trakcie rozmowy w sprawie rozpatrzenia wniosku pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie dokonują jego oceny oraz przygotowania Wnioskodawcy do prowadzenia planowanej działalności, w tym m.in. kwalifikacji, umiejętności, przewidywanych efektów ekonomicznych oraz zasadności planowanych zakupów.  Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Koszalinie w toku postępowania wyjaśniającego ustaliła, że pytania zadawane przez członków komisji PUP w Koszalinie mają na celu uzyskanie szczegółowych informacji na temat planowanego przedsięwzięcia oraz wyeliminowanie wszelkich ewentualnych wątpliwości. Komisja Rewizyjna ustaliła również, że na spotkaniu w sprawie rozpatrzenia wniosków Skarżący nie potrafił uzasadnić konieczności zakupu komputera przenośnego oraz nawigacji samochodowej, dlatego też środki na ten cel nie zostały przyznane.  Działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w tej kwestii były zgodne z obowiązującym prawem, gdyż ma on obowiązek stosowania zapisów ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.

Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Zgodnie art. 35 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy

i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów

z danych nakładów.

 Komisja Rewizyjna w postępowaniu wyjaśniającym ustaliła również, że wskutek złożonego przez Skarżącego w dniu 03 stycznia 2011 r. odwołania do Starostwa Powiatowego w Koszalinie za pośrednictwem PUP w Koszalinie, Powiatowy Urząd Pracy ponownie zweryfikował złożone przez Skarżącego dokumenty, w tym składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczenia dotyczące nie prowadzenia przez Skarżącego działalności gospodarczej. W tym celu Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie skorzystał z informacji

o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina, dostępnej na stronie Urzędu Miasta. Z informacji tych wynikało, że Skarżący posiada  czynny wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz wpis wykreślony dnia 06.10.2010 r., co stoi w sprzeczności ze złożonymi przez Skarżącego oświadczeniami. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009r. poz. 512, nr 62, z późn. zm.) wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej może być przez Starostę uwzględniony, w przypadku gdy bezrobotny nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Ponadto posiadając wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie można równocześnie posiadać statusu osoby bezrobotnej. W związku z powyższym Skarżący bezprawnie ubiegał się  o przyznanie środków z Funduszu Pracy oraz świadomie wprowadzał PUP w błąd nie informując o prowadzonej wcześniej działalności oraz posiadanych wpisach. Ze względu na konieczność wyjaśnienia powyższej sytuacji, na podstawie art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 1997r. nr 89, poz. 555) Powiatowy Urząd Pracy złożył do Prokuratury Rejonowej w Koszalinie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

                Na podstawie ustaleń faktycznych i prawnych poczynionych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Koszalinie, w trybie określonym przez przepisy Statutu Powiatu Koszalińskiego, Rada Powiatu w Koszalinie uznaje skargę Pana (...) za bezzasadną.