Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Architektury I Budownictwa

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Środowiska I Gospodarki Nieruchomościami

Informacje PODGIK

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji Powiatu Koszalińskiego

Ogłoszenia

Przetargi

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Nr XXXI/330/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie

UCHWAŁA Nr XXXI/330/10
RADY POWIATU w KOSZALINIE
z dnia 25 lutego 2010 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie
 
Na podstawie art. 229 pkt 4, art. 234 pkt 1 i 231 Kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr49, poz. 509; z2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524; z 2008 r. Nr 229, poz. 1539), po uprzednim zbadaniu skargi poprzez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Koszalinie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Skargę Pani Ewy Kriege zamieszkałej w Sarbinowie z dnia 20 listopada 2009 roku na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie w części dotyczącej zezwoleń na zjazdy na działki 173/4, 173/5 oraz 173/2 przekazuje do rozpoznania według właściwości Powiatowemu Zarządowi Dróg w Koszalinie.
2. W pozostałej części skargę określoną w ust. 1 na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie uznaje się za bezzasadną.
3. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Przewodniczący Rady
   Dariusz Kalinowski

Załącznik do uchwały
     Nr XXXI/330/10 z 25 lutego 2010 r.
 
 
UZASADNIENIE
 
 
do uchwały Nr XXXI/330/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie.
 
W dniu 30 listopada 2009 r. wpłynęła skarga z 20 listopada 2009 r. Pani Ewy Kriege na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie.
Rada rozpoznaje skargę jako nową skargę wobec podniesienia przez skarżącą nowych okoliczności w stosunku do skargi rozpatrzonej uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XXVI/283/09 z dnia 10 września 2009 r.
W celu zbadania zasadności skargi Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Koszalinie przeprowadziła postępowanie wyjaśniające – zgromadziła i zapoznała się z dokumentacją dotyczącą spraw poruszanych przez skarżącą w skardze, przyjęła pisemne wyjaśnienia oraz wysłuchała Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Pana Mieczysława Zwolińskiego.
Na podstawie tych dowodów Rada Powiatu w Koszalinie stwierdziła, że zarzuty kierowane pod adresem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie przez Panią Ewę Kriege są bezpodstawne.
Brak jest w szczególności dowodów potwierdzających, by Powiatowy Zarząd Dróg zabrał jakikolwiek słup z działki skarżącej, nie stwierdzono, aby działania pracowników PZD lub jego dyrektora naruszały prawo lub były podejmowane dla własnej korzyści.
Postępowanie wyjaśniające ujawniło, że w sprawie zezwoleń na zjazdy na działki 173/4, 173/5 oraz 173/2 aktualnie toczy się postępowanie administracyjne, na podstawie przepisów art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) przed zarządcą Powiatowym Zarządem Dróg w Koszalinie. Zgodnie z art. 234 pkt 1 Kpa w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu.
Dlatego też w tej części skargę w trybie art. 231 Kpa przekazano do rozpatrzenia zarządcy Powiatowemu Zarządowi Dróg w Koszalinie.
Reasumując Rada Powiatu w Koszalinie stwierdza, że działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, których dotyczyła skarga w części podlegającej rozpatrzeniu przez Radę nie naruszyły praworządności ani interesów skarżącej.
W konsekwencji Rada uznaje, że skarga złożona przez Panią Ewę Kriege w dniu 30 listopada 2009 r. jest bezzasadna.