Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Nr XXXI/330/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie

UCHWAŁA Nr XXXI/330/10
RADY POWIATU w KOSZALINIE
z dnia 25 lutego 2010 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie
 
Na podstawie art. 229 pkt 4, art. 234 pkt 1 i 231 Kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr49, poz. 509; z2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524; z 2008 r. Nr 229, poz. 1539), po uprzednim zbadaniu skargi poprzez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Koszalinie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Skargę Pani Ewy Kriege zamieszkałej w Sarbinowie z dnia 20 listopada 2009 roku na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie w części dotyczącej zezwoleń na zjazdy na działki 173/4, 173/5 oraz 173/2 przekazuje do rozpoznania według właściwości Powiatowemu Zarządowi Dróg w Koszalinie.
2. W pozostałej części skargę określoną w ust. 1 na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie uznaje się za bezzasadną.
3. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Przewodniczący Rady
   Dariusz Kalinowski

Załącznik do uchwały
     Nr XXXI/330/10 z 25 lutego 2010 r.
 
 
UZASADNIENIE
 
 
do uchwały Nr XXXI/330/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie.
 
W dniu 30 listopada 2009 r. wpłynęła skarga z 20 listopada 2009 r. Pani Ewy Kriege na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie.
Rada rozpoznaje skargę jako nową skargę wobec podniesienia przez skarżącą nowych okoliczności w stosunku do skargi rozpatrzonej uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XXVI/283/09 z dnia 10 września 2009 r.
W celu zbadania zasadności skargi Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Koszalinie przeprowadziła postępowanie wyjaśniające – zgromadziła i zapoznała się z dokumentacją dotyczącą spraw poruszanych przez skarżącą w skardze, przyjęła pisemne wyjaśnienia oraz wysłuchała Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Pana Mieczysława Zwolińskiego.
Na podstawie tych dowodów Rada Powiatu w Koszalinie stwierdziła, że zarzuty kierowane pod adresem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie przez Panią Ewę Kriege są bezpodstawne.
Brak jest w szczególności dowodów potwierdzających, by Powiatowy Zarząd Dróg zabrał jakikolwiek słup z działki skarżącej, nie stwierdzono, aby działania pracowników PZD lub jego dyrektora naruszały prawo lub były podejmowane dla własnej korzyści.
Postępowanie wyjaśniające ujawniło, że w sprawie zezwoleń na zjazdy na działki 173/4, 173/5 oraz 173/2 aktualnie toczy się postępowanie administracyjne, na podstawie przepisów art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) przed zarządcą Powiatowym Zarządem Dróg w Koszalinie. Zgodnie z art. 234 pkt 1 Kpa w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu.
Dlatego też w tej części skargę w trybie art. 231 Kpa przekazano do rozpatrzenia zarządcy Powiatowemu Zarządowi Dróg w Koszalinie.
Reasumując Rada Powiatu w Koszalinie stwierdza, że działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, których dotyczyła skarga w części podlegającej rozpatrzeniu przez Radę nie naruszyły praworządności ani interesów skarżącej.
W konsekwencji Rada uznaje, że skarga złożona przez Panią Ewę Kriege w dniu 30 listopada 2009 r. jest bezzasadna.