Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

KONTROLE ZEWNĘTRZNE – 2010

Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie ul. Racławicka 13, pokój 408A.
 
1.    Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
Termin kontroli: 11.02.2010 – 12.02.2010
2.    Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie:
·         podstawy prawnej działania i struktury organizacyjnej jednostki;
·         stanu osobowego i kwalifikacji zawodowych pracowników;
·         prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych zakresie określonym w przepisach ustaw Prawo Budowlane i Kodeks Postępowania Administracyjnego;
·         realizacji określonego w przepisach Prawa Budowlanego obowiązku współpracy między organami administracji architektoniczno – budowlanej z nadzorem budowlanym
Termin kontroli: 24.05.2010 – 28.05.2010
3.    Prezes Rady Ministrów
Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych w Województwie Zachodniopomorskim
Termin kontroli: 18.05.2010 – 19.05.2010
4.    Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Zachodniopomorskim w Szczecinie
Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie
Termin kontroli: 27.05.2010
5.    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zakres kontroli: Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
Termin kontroli: 02.08.2010 – 06.08.2010
6.    Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie
Zakres kontroli: Kontrola w zakresie bankowej obsługi w okresie od 01.01.2008 r. do 30.06.2010 r.
Termin kontroli: 11.08.2010 – 31.08.2010
7.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie
Zakres kontroli: Prawidłowość naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacania tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzenie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od tych wyrównań i ich rozliczanie w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r.
Termin kontroli: 16.08.2010 – 31.08.2010
8.    Archiwum Państwowe w Koszalinie
Zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego i dokumentacji geodezyjno - kartograficznej
Termin kontroli: 16.09.2010
9.    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zakres kontroli: Kontrola planowa projektu „Przyjazny urząd – sprawna administracja w powiecie koszalińskim” Nr POKL 05.02.01-00-055/09-00
Termin kontroli: 25.10.2010 – 29.10.2010
10. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.
Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie zadań Starosty Koszalińskiego jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej.
Termin kontroli: 18.11.2010 – 30.11.2010
11. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Zakres kontroli: Kontrola sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków od dnia 2.11.2009 r. do dnia kontroli.
Termin kontroli: 23.11.2010