Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

KONTROLE ZEWNĘTRZNE – 2009

Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie ul. Racławicka 13, pokój 408A.
 
 
1.     Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Zakres kontroli: kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Starostwa Powiatowego w Koszalinie
Termin kontroli: 09.02.2009 – 17.04.2009
2.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Zakres kontroli: Kontrola doraźna prawidłowości trybu przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności mieszkańcom powiatu koszalińskiego w 2009 r.
Termin kontroli: 17.02.2009 – 20.02.2009
3.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie:
·         realizacji w 2008 r. dochodów Skarbu Państwa
·         prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa w 2008 r.
·         terminowości przekazywania sprawozdań kwartalnych i rocznych oraz terminowości zwrotu niewykorzystanych w 2008 r. dotacji
·         prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przyznanych w 2008 r. na realizację zadań własnych i zleconych powiatu
Termin kontroli: 02.03.2009 – 12.03.2009
4.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Termin kontroli: 04.03.2009 – 31.03.2009
5.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Zakres kontroli: Kontrola problemowa realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365), a w szczególności:
·         realizacji budżetu w zakresie wydatków związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, a w szczególności ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa;
·         realizacji budżetu w zakresie wydatków związanych z wykorzystaniem rezerwy budżetowej, przeznaczonej w 2008 r. na zatrudnienie dodatkowych osób i zwiększenie etatów w celu realizacji zadań, nałożonych na starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) przepisami ww. ustawy
Termin kontroli: 03.03.2009
 
6.     Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie
Zakres kontroli: Gospodarowanie i nadzór nad zabytkami nieruchomymi w latach 2004 – 2008.
Termin kontroli: 01.04.2009 – 04.05.2009
7.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie obronności
Termin kontroli: 27.05.2009 – 27.05.2009
8.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – Wojewódzka Komisja Lekarska w Szczecinie
Zakres kontroli: Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej.
Termin kontroli: 28.05.2009 r.
 
9.            Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie
Zakres kontroli: Czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym, oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przygotowanie obiektu do działań ratowniczo – gaśniczych. Czynności przeprowadzono w Wydziale Geodezji i Kartografii.
Termin kontroli: 24.06.2009 – 10.07.2009
10.          Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Zakres kontroli: Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Kwalifikacji Wojskowej.
Termin kontroli: 28.05.2009 – 28.05.2009
11.          Najwyższa Izba Kontroli Delagatura w Szczecinie
Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości kierowania osób do domów pomocy społecznej oraz finansowania ich pobytu przez organy samorządu terytorialnego w latach 2007 – 2009 (I kwartał).
12.          Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie I.III.MK-0935/13/08/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
Termin kontroli: 15.10.2009 r.
13.          Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Zakres kontroli: Kontrola problemowa sposobu przyjmowania, załatwiania skarg i wniosków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
Termin kontroli: 02.11.2009 r.