Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2007

Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie ul. Racławicka 13, pokój 408A.

 

 

1.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola problemowa i sprawdzająca w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie zadań starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej

Termin kontroli: 19.02.2007 – 28.02.2007

2.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie prowadzenia poboru

Termin kontroli: 19.02.2007

3.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie działalności Powiatowej Komisji Lekarskiej

Termin kontroli: 19.02.2007

4.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola problemowa w związku z zakończeniem realizacji projektu nr 087/KW/2006 pn. „Unowocześnienie budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warninie”

Termin kontroli: 01.03.2007 – 02.03.2007

5.     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola realizacji przez Powiat Koszaliński programu pn. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” na podstawie umowy nr OSP/000003/OD/D z dnia 02 sierpnia 2006 r. oraz sprawdzenia czy osoba pracująca na stanowisku pracy dofinansowanym przez PFRON została zatrudniona zgodnie z zasadami wymienionymi w cytowanej umowie

Termin kontroli: 22.03.2007

6.     Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Szczecinie

Zakres kontroli: Gromadzenie i wykorzystanie środków powiatowych funduszy gospodarki zasobami geodezyjnymi i kartograficznymi w latach 2004 – 2006

Termin kontroli: 05.04.2007 – 17.04.2007

 

 

7.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola problemowa realizacji ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006, w roku 2006 projektu pn. „Remont Domu Pomocy Społecznej w Żydowie w części pralniczo – administracyjnej”

Termin kontroli: 28.05.2007

8.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola problemowa realizacji ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006, w roku 2006 projektu pn. Podniesienie standardów w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach poprzez modernizację pomieszczeń”

Termin kontroli: 14.06.2007

9.     Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola problemowa i kompleksowa realizacji projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny: „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu koszalińskiego 06/07” i „Stypendia dla studentów z powiatu koszalińskiego 06/07 w ramach Działania 2.2. ZPORR

Termin kontroli: 05.09.2007 – 07.09.2007

10.  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie

Zakres kontroli: Wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług za miesiąc lipiec 2007 r.

Termin kontroli: 19.09.2007 – 15.10.2007

11.  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: Podsumowanie przebiegu treningu akcji kurierskiej

Termin kontroli: 13.09.2007 – 14.09.2007

12.  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola problemowa – Przyjmowanie, sposób rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Termin kontroli: 05.10.2007

13.  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Zakres kontroli: Prawidłowość udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Termin kontroli: 11.10.2007 – 20.11.2007

14.  Archiwum Państwowe w Koszalinie

Zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego

Termin kontroli: 28.11.2007

15.  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola dofinansowanego ze środków Funduszu na podstawie umowy WRR/000005/OD/D z dnia 4 sierpnia 2006 r. programu wyrównywania różnic między regionami – Obszar D, zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Pomorskiej Fundacji „Jaś i Małgosia”

Termin kontroli: 28.11.2007

16.  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli:

§  Prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa.

§  Terminowość składania sprawozdań kwartalnych i rocznych

§  Realizacja Kontraktów Wojewódzkich pn. „Remont Domu Pomocy Społecznej w Żydowie w części pralniczo – administracyjnej”, „Podniesienie standardów w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach poprzez modernizację pomieszczeń” i „Unowocześnienie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warninie”

Termin kontroli: 05.12.2007 – 18.12.2007

17.  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola doraźna – ocena przebiegu projektu realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego  pn. . „Remont Domu Pomocy Społecznej w Żydowie w części pralniczo – administracyjnej”, „Podniesienie standardów w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach poprzez modernizację pomieszczeń” i „Unowocześnienie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warninie”

Termin kontroli: 06.12.2007 – 21.12.2007

18.  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa

Termin kontroli: 17.12.2007