Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Instrukcja postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego w Starostwie Powiatowym w Koszalinie

ZASADY OGÓLNE:
1.    Wszyscy pracownicy Starostwa są zobowiązani do stosowania niniejszej instrukcji.
2.    Dyrektorzy wydziałów i jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w obiekcie Starostwa, kierownicy referatów czuwają nad postrzeganiem procedur ustalonych niniejszą instrukcją przez podległych pracowników oraz odpowiadają za zapewnienie warunków bezpieczeństwa na terenie funkcjonowania komórek organizacyjnych i w przydzielonych im obiektach.
3.    W przypadku bezpośredniego zagrożenia atakiem terrorystycznym lub wystąpienia prawdopodobieństwa takiego ataku STAN ZAGROŻENIA zarządza Starosta przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwanego dalej Powiatowym Zespołem, poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
4.    Do czasu odwołania STANU ZAGROŻENIA wszyscy pracownicy Starostwa i użytkownicy pomieszczeń w budynku Starostwa podporządkowują się poleceniom członków Powiatowego Zespołu.
5.    Osobom przyjmującym zgłoszenie telefoniczne o podłożeniu ładunku nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat i każdorazowo powiadomić o tym przełożonych i policję.
6.    Wszyscy pracownicy Starostwa mają obowiązek zapoznania się z niniejszą instrukcją                    z potwierdzeniem tego faktu przez złożenie oświadczenia na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do instrukcji.
7.    Osoby angażowane do pracy są zapoznawane z instrukcją i składają w/w oświadczenie przed przystąpieniem do pracy.
 
CEL I ZADANIA:
1.    W celu zapobiegania i przeciwdziałania nadzwyczajnym zdarzeniom mającym charakter ataku terrorystycznego i mogącym wystąpić na terenie Starostwa i jednostek organizacyjnych organizację i kierowanie akcjami ratunkowymi oraz likwidacją skutków zaistniałych zagrożeń powierza się Powiatowemu Zespołowi Zarzadzania Kryzysowego.
2.    W zakresie profilaktyki Powiatowy Zespół:
-       organizuje szkolenie (nie rzadziej niż raz na rok) dla pracowników Starostwa i podległych jednostek organizacyjnych oraz użytkowników pomieszczeń w budynku Starostwa, w celu wdrożenia i utrwalenia procedur postępowania na wypadek zagrożenia, systemu łączności, tras ewakuacyjnych oraz organizacyjnego przygotowania pracowników w przypadku zagrożeń,
-       w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym Powiatowy Zespół kieruje prowadzeniem akcji ratunkowej lub zabezpieczającej przed skutkami, stosownie do procedur ustalonych instrukcją,
-       w sytuacji bezpośredniego zagrożenia atakiem terrorystycznym lub w sytuacji noszącej znamiona takiego zagrożenia, każdy członek Powiatowego Zespołu niezwłocznie podejmuje czynności wynikające z procedur postępowania i w zakresie niezbędnym do wykonania czynności zabezpieczających lub ratunkowych. Członek Powiatowego Zespołu działa w imieniu i z upoważnienia Starosty, a pracownicy i użytkownicy obiektów Starostwa wykonują jego polecenia.
 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA:
I. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA O PODŁOŻENIU LUB ZNALEZIENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO W OBIEKCIE
1.      ALARMOWANIE
a) Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego albo zau­ważyła w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący być ładun­kiem wybuchowym, jest obowiązana           o tym powiadomić:
-          przełożonego
-          administratora obiektu
-          PCZK – tel. 8536, 8357
-          Policję - tel. 112 lub 997.
b) Zawiadamiając Policję, należy podać:
-         treść rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku wybuchowego, którą należy prowadzić wg wskazówek – załącznik nr 2;
-          miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym;
-          numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko;
-          uzyskać od Policji potwierdzenie przyjętego powyższego zawiadomienia.
2.      AKCJA POSZUKIWAWCZA ŁADUNKU PO UZYSKANIU INFORMACJI O JEGO PODŁOŻENIU
a) Do czasu przybycia Policji akcją kieruje Szef PZZK, a w czasie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona.
b) Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy w tych pomieszczeniach znajdują się:
-       przedmioty, rzeczy,urządzenia, paczki itp., których wcześniej nie było i nie wnieśli ich użytkownicy pomieszczeń, a mogły być wniesione i pozostawione przez inne osoby, np. interesantów;
-       ślady przemieszczania elementów wyposażenia pomieszczeń;
-       zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które przed zdarzeniem              były w pomieszczeniu oraz były emitowane z nich sygnały (np. dźwięki mechanizmów zegarowych, świecące elementy elektroniczne itp.).
c) Pomieszczenia ogólnodostępne takie, jak: korytarze, klatki schodowe, win­da, toalety, piwnice, dach, garaże itp. oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu powinny być sprawdzone przez administratora, pracowników obsługi lub ochrony.
d) Zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń, których - w ocenie użytkowni­ków obiektu - przedtem nie było, a zachodzi podejrzenie, iż mogą to być ładun­ki wybuchowe, nie wolno dotykać. O ich umiejscowieniu należy natychmiast po­wiadomić administratora obiektu i Policję.
e) W przypadku, gdy użytkownicy pomieszczeń faktycznie stwierdzą obecność przedmiotów (rzeczy, urządzeń), których wcześniej nie było lub zmiany w ich wyglądzie i usytuowaniu należy domniemywać, iż mogło to nastąpić na skutek działania sprawcy pod­łożenia ładunku wybuchowego. W takiej sytuacji kierujący akcją może wydać decyzję ewakuacji osób                         z zagrożonego obiektu przed przybyciem Policji.
f) Należy zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do przejawów paniki.
3.      AKCJA ROZPOZNAWCZO - NEUTRALIZACYJNA ZLOKALIZOWANYCH ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH
a) Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej Szef Powiatowego Zespołu powinien przekazać im wszelkie informacje dotyczące zdarzeniaoraz wskazać miejsca zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcego pochodzenia i punkty newralgiczne             w obiekcie.
b) Policjant lub dowódca grupy policjantów przejmuje kierowanie akcją, a administrator obiektu winien udzielić mu wszechstronnej pomocy podczas jej pro­wadzenia.
c) Na wniosek policjanta, kierującego akcją, Szef PZZK podejmuje de­cyzje o ewakuacji użytkowników i innych osób zobiektu - o ile wcześniej to nie nastąpiło.
d) Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcych oraz neutralizowaniem ewentualnie podłożonych ładunków wybu­chowych zajmują się uprawnione            i wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne Policji, przy wykorzystaniu specjalistycznych środków technicznych.
e) Policjant kierujący akcją, po zakończeniu działań, przekazuje protokolarnie obiekt administratorowi - załącznik nr 3.
II. W PRZYPADKU NAPADU
 
Działania obronne ze strony pracowników Starostwa, ochrony, a także Policji wobec przestępcy używającego przemocy mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo własne pracowników i petentów oraz na straty materialne. Dlatego w trakcie ich organizowania                     i bezpośredniej realizacji należy przyjąć zasadę, że:
  1. Najwyższym dobrem człowieka jest życie i zdrowie, którego nie należy narażać na utratę lub uszczerbek wobec innych wartości. W związku z tym należy przestrzegać zasady, że użycie siły w stopniu większym, niż konieczny jest zakazane. W szczególności użycie broni, w celu ochrony życia i zdrowia agenta ochrony, pracownika Starostwa czy petenta, winno być stosowane wyłącznie wtedy, gdy jest to całkowicie nieuniknione.
  2. Każdy użytkownik obiektu chronionego w trakcie trwania napadu powinien:
a)      w przypadku, gdy napastnik nie jest uzbrojony starać się go obezwładnić, celem zatrzymania i przekazania Policji;
b)      w przypadku, gdy sprawca jest uzbrojony postępować według jego poleceń.
  1. Jeżeli jest to bezpieczne należy obserwować i zapamiętać sposób ucieczki napastnika,             a w przypadku użycia samochodu – jego markę, typ, kolor, nr rejestracyjny.
Po napadzie podstawowym zadaniem pracowników ochrony i Starostwa jest ratowanie życia ludzkiego oraz zabezpieczenie wszelkich śladów i dowodów, które mogą okazać się pomocne          w ustaleniu sprawców napadu, a także zminimalizowanie strat w obiekcie. Dlatego należy:
  1. telefonicznie powiadomić Policję 997, 112 oraz pogotowie ratunkowe 999 (jeżeli jeszcze nie przybyły),
  2. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, a następnie zapewnić właściwą opiekę lekarską,
  3. dla osób postronnych zamknąć wstęp do starostwa i nie dopuścić do opuszczenia budynku przez świadków zdarzenia. Nikt, oprócz policji nie powinien wejść, ani wyjść z obiektu przed złożeniem zeznań,
  4. zapewnić ochronę śladów i dowodów przestępstwa, a w szczególności:
-          zabronić by ktokolwiek dotykał przedmiotów, z którymi stykał się sprawca,
-          zabezpieczyć rzeczy wartościowe w miejscu bezpośrednio dotkniętym napadem.
III. W PRZYPADKU OTRZYMANIA PRZESYŁKI NIEWIADOMEGO POCHODZENIA
W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu, jak:
1.    brak nadawcy
2.    brak adresu nadawcy
3.    przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca, z którego się jej nie spodziewamy należy:
a)      nie otwierać przesyłki!
b)      umieścić przesyłkę w grubym worku plastikowym i szczelnie go zamknąć,
c)      worek należy umieścić w drugim grubym plastikowym worku, szczelnie zamknąć: zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą,
d)     paczki nie wolno przemieszczać, należy pozostawić ją na miejscu,
e)      powiadomić Policję (nr tel. 997, komórka 112) lub straż pożarną (tel. 998).
Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.
W przypadku gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretkę, pianę lub inną) lub płynnej, należy:
a)    możliwie nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć system wentylacji, zamknąć okna),
b)   całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem,
c)    dokładnie umyć ręce,
d)   zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić,
e)    zorganizować dostęp osób do pomieszczenia, w którym znajduje się przesyłka
f)    ponownie dokładnie umyć ręce,
g)   bezzwłocznie powiadomić lokalny posterunek policji (nr tel. 997, komórka 112) lub straż pożarną (tel. 998) i stosować się do ich wskazówek.
Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.
 
WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI:
Informacje dotyczące zaistniałego zdarzenia: miejsca, skutków, podjętych działań organizacyjnych, udzielają środkom masowego przekazu wyłącznie Starosta i Rzecznik Prasowy lub za zezwoleniem Starosty wyznaczone przez niego osoby.
 
ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI:
  1. Wzór oświadczenia pracownika.
  2. Formularz rozmowy z osobą o podłożeniu ładunku.
  3. Wzór protokołu z przeprowadzonego rozpoznania minersko – pirotechnicznego.

Załączniki 1-3

126 KBPobierz