Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Tematyczny plan praktyki studentów kierunków Bezpieczeństwo Narodowe oraz Edukacja Obronna w Referacie Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Koszalinie

 

TEMATYCZNY PLAN PRAKTYKI
Studentów kierunków Bezpieczeństwo Narodowe oraz Edukacja Obronna w Referacie Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Koszalinie
 
1.      Konstytucja RP; źródła prawa; zasady ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
2.      Administracja publiczna: podstawowe pojęcia, rodzaje, cele, zadania.
3.      Zasadnicze przepisy zawarte w ustawach o samorządzie powiatowym i samorządzie gminnym.
4.      Prawo miejscowe.
5.      Powiat koszaliński w strukturze województwa zachodniopomorskiego; organy powiatu koszalińskiego, jednostki organizacyjne powiatu (rozmieszczenie i podstawowe zadania).
6.      Partnerzy zagraniczni powiatu koszalińskiego.
7.      Strategia rozwoju powiatu koszalińskiego na lata 2005 – 2015.
8.      Regulamin pracy w Starostwie Powiatowym w Koszalinie.
9.      Statut powiatu koszalińskiego i regulamin organizacyjny Starostwa.
10.    Zadania Referatu Zarządzania Kryzysowego.
11.    Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
12.    Formy towarzyskie w miejscu pracy, zasady doboru ubioru oraz sposoby i formy nowoczesnej komunikacji.
13.    Zasadniczy sprzęt biurowy, techniczny, łączności, ostrzegania i alarmowania; zasady posługiwania się nim i wykorzystania; przepisy bhp i ppoż. na stanowisku pracy.
14.    Kodeks postępowania administracyjnego.
15.    Zasady przestrzegania tajemnicy służbowej i państwowej.
16.     Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt.
17.    Podstawowe zasady techniki prawodawczej.
18.    Ogólne procedury wszczęcia i zakończenia sprawy, zasady przygotowywania dokumentów, w tym zarządzeń Starosty; zawartość merytoryczna, układ, szata graficzna, itp.
19.    Zasady udostępniania informacji publicznej; podmioty uprawnione i zobowiązane.
20.    Ochrona danych osobowych.
21.    Struktura budżetu powiatu koszalińskiego.
22.    Absolutorium komunalne – istota.
23.    Cel i metodologia kontroli zarządczej w starostwie.
24.    Historia powstania Unii Europejskiej.
25.    Podstawowe akty prawne określające kompetencje i zadania Starosty Koszalińskiego w zakresie obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
26.    Pojęcia stosowane w dokumentach dotyczących spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
27.    Strategia bezpieczeństwa narodowego i strategia obronności RP.
28.    Rodzaje gotowości obronnej państwa oraz stanów nadzwyczajnych i obowiązujące przepisy w tym zakresie.
29.    Zagrożenia występujące na obszarze powiatu koszalińskiego, ich prognozowanie i ocena.
30.    Przeznaczenie i treść planów operacyjnych, koordynacyjnych  i rocznych z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
31.    Podstawowe procedury uruchamiające reagowanie kryzysowe w powiecie koszalińskim; uczestnicy reagowania kryzysowego.
32.    Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego; struktura, cele i zadania.
33.    Obowiązki Referatu ZK wynikające z zadań Starosty w dziedzinie organizacji kwalifikacji wojskowej do Sił Zbrojnych RP.
34.    Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
35.    Akcja kurierska administracji publicznej.
36.    Realizacja przez powiat zadań państwa-gospodarza (HNS).
37.    Zakres współpracy z administracją państwową, specjalną i samorządową podczas realizacji przedsięwzięć z dziedziny obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
38.    Stanowisko kierowania Starosty Koszalińskiego.
39.    Formacje obrony cywilnej, ich rodzaje, struktura, wyposażenie, przeznaczenie i stopnie gotowości.
40.    Zasady sporządzania sprawozdań statystycznych OC, ich rodzaje i terminy wykonania.
41.    Organizacja szkolenia obronnego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, zasady sporządzania podstawowych dokumentów szkoleniowych oraz ich treść.
42.    Ogólne zasady pracy na mapie; znaki i skróty, sposoby obrazowania sytuacji, przygotowanie mapy do pracy.
43.    Baza służąca obronie cywilnej i zarządzaniu kryzysowemu, w tym ochronie przeciwpowodziowej.
44.    Popularyzacja zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
45.    Sprawdzenie wiedzy studenta i dokonanie oceny praktyki przez Kierownika RZK