Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Inne akty prawne dot. współpracy organizacji pozarządowych z jst

 

Rozporządzenie Ministra Sportu w sprawie ewidencji klubów sportowych

29 KBPobierz

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

205 KBPobierz

Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

125 KBPobierz

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

108 KBPobierz

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

131 KBPobierz

Ustawa o opłacie skarbowej

198 KBPobierz

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

234 KBPobierz

Ustawa o samorządzie gminnym

190 KBPobierz

Ustawa o samorządzie powiatowym

193 KBPobierz

Ustawa o sporcie

257 KBPobierz

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach

77 KBPobierz