Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Podstawa Prawna i regulamin Biura Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych
Starostwo Powiatowe w Koszalinie
ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
IV piętro pokój numer 407
tel. 94-714-01-74

Godziny pracy
poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie Powiatu Koszalińskiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Wydziale Organizacyjnym    w Starostwie Powiatowym w Koszalinie.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

  1. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 1964r Nr 16, poz.93).
  2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015, poz. 397).
  3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zadania Biura Rzeczy Znalezionych: odbieranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy zagubionej, przechowywanie rzeczy znalezionych, których wartość przekracza kwotę 100 zł (chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej), poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielenie informacji w przedmiotowym zakresie.

 

Jeżeli szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5 000 złotych, właściwy starosta zamieszcza również ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są rzeczy w oparciu o wyżej cytowane ustawy znalezione na terenie Powiatu Koszalińskiego oraz Miasta.

Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

Rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód  osobisty lub paszport właściwy zarządca niezwłocznie oddaje najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się
z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.
Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.

W przypadku przypuszczenia, że rzecz znaleziona stanowi rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, właściwy starosta w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o znalezieniu rzeczy zawiadamia właściwego miejscowo wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Osoba oddająca znalezione rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych wypełnia krótki formularz „Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy", na podstawie którego sporządzany jest protokół, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy.

Osoby uprawnione do odbioru rzeczy znalezionych lub mogące udzielić informacji o ich właścicielach prosi się o kontakt osobisty lub telefoniczny z Biurem Rzeczy Znalezionych.

Jednocześnie informuję, że:
 

1.    Właściwy starosta informuje osobę uprawnioną do odbioru rzeczy o kosztach przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy.

2.    Właściwy starosta wydaje rzecz osobie uprawnionej do odbioru rzeczy po uiszczeniu przez nią kosztów, o których mowa w pkt.1.

3.    W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w terminie określonym w art.187 Kodeksu cywilnego, właściwy starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wyzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się powiat. Przepisy art.18 ust. 1 i 2 ustawy o rzeczach znalezionych stosuje się odpowiednio.

4.    W przypadku gdy właściwy starosta przyjął na przechowanie rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub której przechowanie byłoby związane z kosztami niewspółmiernie wysokimi w stosunku do jej rynkowej lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżeni jej wartości rynkowej – sprzedaje tę rzecz z wolnej ręki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.
z 2014r. poz.169, z póżn. zm).

5.    W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wartości rynkowej rzeczy, której przechowanie byłoby związane z kosztami niewspółmiernie wysokimi w stosunku do jej szacunkowej wartości lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie jej szacunkowej wartości, właściwy starosta występuje do sądu o zarządzenie jej sprzedaży.

 W celu odbioru depozytu, należy niezwłocznie zgłosić się wraz
z dokumentami tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do depozytu do Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 pok. 407.

 

Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych

95 KBPobierz